بازه انتشار: از تقویم تا تقویم
تنظیمات اولیه

آرشیو

  شماره مجله: 317
  حوادث
  به عزا نشستیم
  هر شب خواب مقتول را می بینم
  پدرم  به آرزویش رسید

  اجتماعی
  بارها مرگ را به چشم دیدم
  قسم خورد م وسامان گرفتم

  شگفتی
  گداهای بی نام ونشان
  گرده های طلایی
  قهرمانی با تركشی درسَر
  الومن یك مریخی هستم

  پیشنهاد
  نگذار تو را له كنند